16 Mart 2014 Pazar

Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi)

Son bir senemi ayırdığım, geceli gündüzlü çalışarak özenle yoğun çalışmalar sonunda hazırladığım tez nihayet tamamlandı. Önümüzdeki günlerde sunumumu yapacağım. Faydalanmak isteyenler mail gönderebilirse full dokümanı kendilerine gönderebilirim. Öz ve abstract sayfaları aşağıda yer almaktadır. Saygılarımla.
 
ÖZ 
ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA 

Bu çalışmanın amacı, örgütsel iletişimin örgütsel bağlılığa etkileri konusunda sonuçlara erişmek ve aynı zamanda bu bulgulara erişirken iletişimin önemine dair vurgu yapılarak bireyleri ilgili konuda olumlu ve yapıcı düşüncelere sevk etmek amaçlanmıştır. Örgütsel bağlılığın sağlanması günümüz iş hayatı ekonomisi ve toplumsal düzen açısından büyük gereklilik ve öneme sahip pozisyonda bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda veriler internet kanalları aracılığı ve yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın örneklem evrenini çoğunluklu olarak İstanbul ilinde yaşayan hizmet sektörü çalışanları oluşturmuştur. 2014 yılı ocak ayında toplam 215 anket katılımcısı üzerinden toplanan veriler Windows işletim sistemi üzerinden SPSS programıyla Cronbach’ s alpha güvenilirlik testi, t-testi, varyans analizi, scheffe testi, korelasyon analizi ve regresyon analiziyle test edilmiştir. Araştırmaya göre örgütsel iletişimin örgütsel bağlılığa kısmi etkisi olduğu, içsel iletişim, dikey iletişim ve iletişim tarzıyla örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişki olduğu ve iletişimde geri bildirim, yatay ve biçimsel iletişimle örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.
  
Anahtar Kelimeler: İletişim, Örgütsel İletişim, Örgütsel Bağlılık 

ABSTRACT
AFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND AN APPLICATION


This study aims to reach results about affection of organizational communication on organizational commitment and at the same time, while accessing to those findings, importance of communication has been emphasized and to lead the individuals to positive and constructive thoughts on concern matter. Providing organizational commitment is necessary and has important position for today business life economy and social arrangement. Regarding to this aim, data has been gathered through internet channels and face to face inquiry method. The employees of service sector who live mostly in Istanbul compose the sample universe of the study. Data has been gathered through 215 inquiry participants in January 2014 has been tested on Windows Operating System through SPSS program Cronbach’ s alpha reliability test, t-test, variance analysis, scheffe test, correlation analysis and regression analysis test. According to research, it has been concluded that organizational communication had partial affection on organizational commitment, there had been meaningful relation between organizational commitment and inner communication, vertical communication and communication style and there had been no meaningful relation between feedback at communication, horizontal and stylistic communication and organizational commitment.

Key Words: Communication, Organizational Communication, Organizational Commitment

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder